SPOSOBY I CELE DZIAŁANIA


Sposoby działania:

 1. Współpraca z władzami lokalnymi i państwowymi;
 2. Współpraca z pracodawcami;
 3. Współpraca z organizacjami pozarządowymi;
 4. Pomoc osobom korzystającym z pomocy społecznej;
 5. Działalność charytatywną na rzecz osób i rodzin wykluczonych społecznie;
 6. Współpracę z organizacjami działającymi na rzecz podtrzymywania tradycji narodowej, regionalnej;
 7. Organizowanie oraz uczestniczenie w akcjach promujących zdrowy tryb życia;
 8. Rehabilitację oraz przystosowanie do pracy zawodowej osób niepełnosprawnych;
 9. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych osób pozostających bez pracy, dostosowanie kwalifikacji osób pracujących pod potrzeby rynku pracy;
 10. Organizowanie informacji zawodowej i poradnictwa zawodowego;
 11. Organizowanie spotkań, seminariów, i warsztatów informacyjno-szkoleniowych;
 12. Tworzenie propozycji w zakresie rozwoju edukacji;
 13. Tworzenie funduszu stypendialnego dla młodzieży i studentów powiatu tucholskiego;
 14. Promowanie publikacji o tematyce ochrony środowiska;
 15. Organizowanie spotkań i seminariów na tematy przyrodnicze;
 16. Edukację na rzecz rozumnego zachowania się w środowisku naturalnym człowieka;
 17. Ochronę przyrody;
 18. Działania na rzecz tworzenia naturalnych środowisk przyrodniczych;
 19. Organizację różnych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży;
 20. Organizację imprez kulturalnych, festynów biesiad na rzecz mieszkańców powiatu tucholskiego ;
 21. Organizację wycieczek, pikników , wyjazdów do teatru, opery, filharmonii , imprez sportowych i rekreacyjnych;
 22. Inne działania zmierzające do osiągnięcia celów Stowarzyszenia.
 23. Stowarzyszenie może prowadzić działalność odpłatną i nieodpłatną pożytku publicznego w sferze działań określonych art.4 ustawy Dz.U z 2010 nr 234 poz.1536 z późniejszymi zmianami zgodnie z celami Stowarzyszenia i Polską Klasyfikacją Działalności.
 24. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą.

 

CELE DZIAŁANIA:

• Działalność na rzecz ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
• Pozyskiwanie funduszy na realizację działalności Stowarzyszenia;
• Udzielanie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób;
• Działalność charytatywna;
• Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
• Ochrona i promocja zdrowia;
• Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych;
• Promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;
• Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy , w tym rozwój przedsiębiorczości;
• Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
• Działalność na rzecz nauki, edukacji i wychowania;
• Działalność na rzecz rozwoju krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży;
• Rozwój kultury, sztuki, ochrona dóbr kultury i tradycji;
• Pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą;
• Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
• Promocja i organizacja wolontariatu;
• Organizowanie i wspieranie wszelkich inicjatyw zgodnych z celami Stowarzyszenia. Działania statutowe są wyłączną działalnością Stowarzyszenia.