STATUT


Tekst jednolity statutu

Stowarzyszenia „Via Natura”

Uchwała Walnego Zebrania – 10 grudnia 2012 rok

Postanowienie Sądu – 11 marca 2013 rok

STATUT

STOWARZYSZENIA ,, VIA NATURA’’

Rozdział I.

Postanowienia ogólne

§ 1. Stowarzyszenie ,,VIA NATURA’’ zwane dalej ,, Stowarzyszeniem’’ jest dobrowolnym,

Samorządnym, trwałym zrzeszeniem o celach określonych w niniejszym statucie, które działa

W oparciu o przepisy Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r. Prawo o stowarzyszeniach ( Dz. U. Z 2001 roku Nr 79, poz. 855 z późniejszymi zmianami) oraz Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i Wolontariacie ( Dz.U z 2010 r Nr 234, poz.1536 z późniejszymi zmianami)

§ 2. Statut stowarzyszenia bez prawa tworzenia jednostek terenowych.

§ 3. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną i działa przez organy ustanowione w niniejszym statucie.

§ 4. Siedziba władz Stowarzyszenia mieści się w Tucholi na ulicy Przemysłowej 10.

§ 5. Stowarzyszenie działa na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej.

§ 6. Stowarzyszenie jest organizacją o charakterze apolitycznym.

§ 7. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków.

§ 8. Stowarzyszenie do prowadzenia swoich spraw może zatrudniać pracowników, a także zawierać umowy o współpracy.

§ 9. Stowarzyszenie może używać odznak i pieczęci na zasadach określonych w przepisach Szczegółowych.

§ 10.1 Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o tym samym lub podobnym profilu działania.

2. O przystąpieniu do organizacji, o których mowa w ust. 1 bądź wystąpieniu z nich, decyduje Walne Zebranie Członków większością kwalifikowaną co najmniej 2/3 głosów członków zwyczajnych biorących udział w zebraniu.

 

Rozdział II.

Cele i sposoby działania

§ 11. Przedmiotem działalności statutowej Stowarzyszenia jest:

Działalność na rzecz ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
Pozyskiwanie funduszy na realizację działalności Stowarzyszenia;
Udzielanie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób;
Działalność charytatywna;
Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
Ochrona i promocja zdrowia;
Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych;
Promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;
Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy , w tym rozwój przedsiębiorczości;
Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
Działalność na rzecz nauki, edukacji i wychowania;
Działalność na rzecz rozwoju krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży;
Rozwój kultury, sztuki, ochrona dóbr kultury i tradycji;
Pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą;
Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
Promocja i organizacja wolontariatu;
Organizowanie i wspieranie wszelkich inicjatyw zgodnych z celami Stowarzyszenia. Działania statutowe są wyłączną działalnością Stowarzyszenia.
§12. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

Współpracę z władzami lokalnymi i państwowymi;
Współpracę z pracodawcami;
Współpracę z organizacjami pozarządowymi;
Pomoc osobom korzystającym z pomocy społecznej;
Działalność charytatywną na rzecz osób i rodzin wykluczonych społecznie;
Współpracę z organizacjami działającymi na rzecz podtrzymywania tradycji narodowej, regionalnej;
Organizowanie oraz uczestniczenie w akcjach promujących zdrowy tryb życia;
Rehabilitację oraz przystosowanie do pracy zawodowej osób niepełnosprawnych;
Podnoszenie kwalifikacji zawodowych osób pozostających bez pracy, dostosowanie kwalifikacji osób pracujących pod potrzeby rynku pracy;
Organizowanie informacji zawodowej i poradnictwa zawodowego;
Organizowanie spotkań, seminariów, i warsztatów informacyjno-szkoleniowych;
Tworzenie propozycji w zakresie rozwoju edukacji;
Tworzenie funduszu stypendialnego dla młodzieży i studentów powiatu tucholskiego;
Promowanie publikacji o tematyce ochrony środowiska;
Organizowanie spotkań i seminariów na tematy przyrodnicze;
Edukację na rzecz rozumnego zachowania się w środowisku naturalnym człowieka;
Ochronę przyrody;
Działania na rzecz tworzenia naturalnych środowisk przyrodniczych;
Organizację różnych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży;
Organizację imprez kulturalnych, festynów biesiad na rzecz mieszkańców powiatu tucholskiego ;
Organizację wycieczek, pikników , wyjazdów do teatru, opery, filharmonii , imprez sportowych i rekreacyjnych;
Inne działania zmierzające do osiągnięcia celów Stowarzyszenia.
Stowarzyszenie może prowadzić działalność odpłatną i nieodpłatną pożytku publicznego w sferze działań określonych art.4 ustawy Dz.U z 2010 nr 234 poz.1536 z późniejszymi zmianami zgodnie z celami Stowarzyszenia i Polską Klasyfikacją Działalności.
Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą.

 

 

Rozdział III.

Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 13.1. Członkami stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne.

2. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenie.

§ 14. Członkowie Towarzystwa dzielą się na:

a. Członków zwyczajnych;

b. Członków wspierających;

c. Członków honorowych.

§ 15.1. Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiony praw publicznych, akceptująca statutowe cele Stowarzyszenia.

2. Członkiem wspierającym może być osoba prawna lub fizyczna zainteresowana działalnością stowarzyszenia, która zadeklarowała na jego rzecz pomoc finansową lub rzeczową. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela.

3. Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje w drodze uchwały Zarząd, na podstawie pisemnej deklaracji.

4. Członkiem honorowym może zostać osoba fizyczna, która wniosła szczególny wkład w realizację celów Stowarzyszenia.

§ 16.1 Członek zwyczajny ma prawo do:

Czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia,
Uczestniczenia w zebraniach, konferencjach itp., organizowanych przez Stowarzyszenie,
Zgłaszania opinii, wniosków i postulatów pod adresem władz Stowarzyszenia,
Zaskarżania do Walnego Zebrania Członków uchwały Zarządu Stowarzyszenia o skreśleniu z listy członków
Uczestniczenia w pracach mających na celu realizację celów statutowych Stowarzyszenia.
2. Członek zwyczajny obowiązany jest do:

1) przestrzegania Statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,

2) regularnego opłacania składek i innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia.

§ 17.1. Członek wspierający, z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego, posiada prawa określone w § 16 ust. 1 pkt 2, 3, 4, 5.

2. Członek wspierający ma prawo brać udział- z głosem doradczym- w statutowych władzach Stowarzyszenia.

3. Członek wspierający posiada obowiązki określone w § 16 ust. 2 pkt 1 i 2

§ 18.1. Członek honorowy posiada wszystkie prawa i obowiązki członka zwyczajnego z wyjątkiem obowiązku opłacania składek.

2. Zarząd Stowarzyszenia wnioskuje o nadanie godności członka honorowego. Nadanie godności członka honorowego następuje uchwałą Walnego zebrania Członków Stowarzyszenia.

§ 19.1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:

dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłoszonej na piśmie Zarządowi, po uprzednim uregulowaniu wszelkich zobowiązań wobec Stowarzyszenia ;
skreślenia z listy członków z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich lub innych zobowiązań, przez okres przekraczający 6 miesięcy;
wykluczenia ze Stowarzyszenia w przypadku:
stwierdzenia rażącego naruszenia zasad statutowych, nieprzestrzegania postanowień uchwał i regulaminów oraz zasad etyki,
prawomocnego orzeczenia przez sąd kary dodatkowej pozbawienia praw publicznych,
pozbawienia członkostwa honorowego,
Śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego.
2. Uchwały w sprawie ustania członkostwa podejmuje Zarząd Stowarzyszenia podając

Przyczyny skreślenia lub wykluczenia na piśmie.

3. Uchwałę w sprawie pozbawienia członkostwa honorowego podejmuje Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.

4. Od uchwały o wykreśleniu lub wykluczeniu, członkowi przysługuje prawo odwołania do Walnego Zebrania Członków, w terminie 30 dni od daty otrzymania uchwały.

Zarząd zobowiązany jest pouczyć członka wykreślonego lub wykluczonego o przysługującym mu prawie do odwołania się.

Rozdział IV.

Władze Stowarzyszenia

§ 20. Władzami Stowarzyszenia są :

Walne Zebranie Członków – organ uchwałodawczy,
Zarząd – organ wykonawczy,
Komisja Rewizyjna – organ kontrolny.

§ 21.1. Kadencja władz stowarzyszenia trwa 3 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów obecnych członków Walnego Zebrania. Wybór władz następuje spośród nieograniczonej liczby kandydatów.

2. Uchwały Zarządu Stowarzyszenia, podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów przy obecności przynajmniej połowy liczby członków uprawnionych do głosowania ( kworum ), z wyjątkiem § 10 ust. 2 , §28, §37 ust. 1.

3. Uchwały Komisji Rewizyjnej, podejmowane są w głosowaniu jawnym, bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków ( kworum ).

4. W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka władz Stowarzyszenia w trakcie Kadencji, skład osobowy władz jest uzupełniony poprzez przeprowadzenie wyborów na nie obsadzone stanowisko.

Walne Zebranie Członków
§ 22.1. Walne Zebranie Członków jest najwyższym organem władzy Stowarzyszenia.

2. W Walnym Zebraniu Członków udział biorą:

1) z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni i honorowi,

2) z głosem doradczym – członkowie wspierający i zaproszeni goście.

§ 23.1. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

2. Zwyczajne Sprawozdawcze Walne Zebranie Członków , zwołuje się raz na rok, w terminie do końca maja.

3. Obradami Walnego Zebrania kieruje Prezydium w składzie: przewodniczący, zastępca, sekretarz.

4. Prezydium walnego Zebrania wybierane jest w głosowaniu jawnym,

5. O miejscu, terminie i porządku obrad Walnego Zebrania Członków, Zarząd powiadamia członków co najmniej na 7dni przed terminem zebrania.

6. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają w głosowaniu jawnym, zwykłą Większością głosów przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków.

7. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków , może odbywać się w każdym czasie, w Szczególnie uzasadnionych przypadkach.

8. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd:

1) z własnej inicjatywy,

2) na żądanie Komisji Rewizyjnej,

3) na umotywowane żądanie co najmniej 1/3 członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

9. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków obraduje wyłącznie w sprawach, dla Których zostało zwołane.

§ 24. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy w szczególności:

Określenie głównych kierunków działania Stowarzyszenia,
Uchwalanie Statutu i jego zmian oraz przewidzianych Statutem regulaminów,
Uchwalanie budżetu,
Wybór i odwoływanie członków władz Stowarzyszenia,
Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia
Udzielanie absolutorium Zarządowi,
Ustalanie wysokości składek członkowskich oraz innych świadczeń, także ulg i zwolnień z powyższych obowiązków.
Rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu w sprawie wykreślenia, wykluczenia Członka,
Podejmowanie uchwał w sprawie przynależności do innych organizacji,
Nadawanie i pozbawianie godności członka honorowego,
Podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Towarzystwa i przeznaczenia jego majątku,
Podejmowanie uchwał w sprawie nabycia i zbycia nieruchomości,
Desygnowanie członków do udziału w pracach władz samorządowych i gospodarczych,
Podejmowanie uchwał w innych sprawach zgłoszonych przez członków Towarzystwa i jego władze.
Zarząd

§ 25.1. Zarząd kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia, reprezentuje je na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność przed walnym Zebraniem Członków.

2. Zarząd składa się z 5członków. W skład Zarządu wchodzą:

– ­ prezes zarządu,

– vice prezes zarządu,

– sekretarz,

– skarbnik,

– członek zarządu

Osobami uprawnionymi do reprezentowania Zarządu są:- prezes zarządu,– vice prezes zarządu.
4. Członkiem Zarządu nie może być członek Komisji Rewizyjnej.

§ 26. Do zakresu działania Zarządu należy:

Bieżące kierowanie Stowarzyszeniem,
Realizacja uchwał Walnego Zebrania Członków,
Sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,
Podejmowanie decyzji w sprawie nabycia lub zbycia majątku nieruchomego i ruchomego,
Ustalanie budżetu Stowarzyszenia,
Ustalanie planów działalności Stowarzyszenia,
Sporządzanie okresowych sprawozdań i bilansów,
Składanie Walnemu Zebraniu Członków sprawozdań ze swojej działalności,
Przyjmowanie w poczet nowych członków stowarzyszenia,
Podejmowanie uchwał w sprawach wykreślenia i wykluczenia członków,
Zwoływanie walnych Zebrań Członków,
Wnioskowanie o nadanie lub pozbawienie godności członka honorowego,
Uchwalanie regulaminów przewidzianych w statucie,
Inne czynności nie zastrzeżone dla Walnego Zebrania Członków.

§ 27. Odwołanie Zarządu przed upływem kadencji przez Walne Zgromadzenie Członków

Może nastąpić na Nadzwyczajnym, zwołanym w tym celu, Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia, większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy uprawnionych.

Komisja Rewizyjna

§ 28.1. Komisja Rewizyjna jest organem Stowarzyszenia powołanym do sprawowania kontroli nad jego działalnością.

2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 osób.

3. komisja Rewizyjna wybiera ze swojego grona przewodniczącego komisji, jego Zastępcę oraz sekretarza.

4. Osoby będące członkami organu kontrolnego nie mogą:

– być członkami organu zarządzającego

– być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej, ani pozostawać nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia,

5. Komisja Rewizyjna w celu wykonania swoich zadań kontrolnych jest uprawniona do:

– żądania od Zarządu przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących Działalności Stowarzyszenia,

– żądania od członków Zarządu złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień.

§ 29. Do zakresu działań Komisji Rewizyjnej należy:

Kontrolowanie co najmniej raz w roku całokształtu działalności Towarzystwa oraz dokonywanie oceny tej działalności,
Dokonywanie badań okresowych sprawozdań finansowych,
Składanie sprawozdań ze swojej działalności Walnemu Zebraniu Członków,
Występowanie z wnioskiem w sprawie udzielenia ( lub odmowę udzielenia ) absolutorium władzom Stowarzyszenia,
Występowanie do władz Stowarzyszenia z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli i lustracji.

§ 30. Komisja rewizyjna ma prawo:

Żądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków w razie stwierdzenia Niewywiązywania się przez Zarząd z jego statutowych obowiązków, oraz prawo zwołania go w przypadku nie zwołania przez Zarząd w terminie określonym w Statucie,
Żądać zwołanie zebrania Zarządu,
Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo brać udział, z głosem doradczym, w posiedzeniach Zarządu.

§ 31. W przypadkach określonych w § 30 pkt 1 i 2 Walne Zebranie Członków winno być zwołane w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty zgłoszenia żądania, a posiedzenie Zarządu nie później niż 14 dni od daty zgłoszenia żądania.

§ 32.1. W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej, w trakcie kadencji organom tym przysługuje prawo dokooptowania brakujących członków wg zasad określonych w regulaminie.

2. Liczba członków dokooptowanych nie może przekroczyć 1/3 składu powołanego przez Walne Zebranie Członków. W takim przypadku zarządza się wybory uzupełniające.

Rozdział V

Majątek Stowarzyszenia

§ 33.1. Majątek Stowarzyszenia stanowią ruchomości, nieruchomości i fundusze.

2. Majątek ten przeznaczony może być wyłącznie do realizacji celów statutowych.

§ 34. Dochodami Stowarzyszenia są:

Składki członkowskie,
Dotacje, subwencje,
Darowizny, spadki, zapisy
Odsetki bankowe,
Dochody ze zbiórek , imprez publicznych i loterii,
Środki z działalności odpłatnej Stowarzyszenia,
Środki uzyskane z działalności gospodarczej Stowarzyszenia ,
Inne wpływy i dochody.
§ 35.1. Całością działalności majątkowej i finansowej Stowarzyszenia zarządza Zarząd.

2). Do oświadczeń woli w sprawach majątkowych w imieniu Towarzystwa, wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu; prezesa i vice prezesa.

3. Składki członkowskie powinny być wpłacane do końca I kwartału każdego roku. Nowo przyjęci członkowie wpłacają składki, wg zasad określonych przez Zarząd,w ciągu 4 tygodni od otrzymania powiadomienia o przyjęciu na członka Stowarzyszenia.

4. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość, zgodniez obowiązującymi przepisami.

5. Środki uzyskane z działalności odpłatnej i gospodarczej przeznaczone będą w całości na działalność statutową Stowarzyszenia .

§ 36. Stowarzyszenie nie może:

Udzielać pożyczek lub zabezpieczenia zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia , opieki lub kurateli, zwanych dalej ,,osobami bliskimi’’,
Przekazywać majątek na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazywanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
Wykorzystywać majątek na rzecz członków , członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu organizacji,
Kupować na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów , w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich.

 

Rozdział VI

Zmiana Statutu i rozwiązywanie Stowarzyszenia

§ 37.1. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu, jego zmiany lub rozwiązania stowarzyszenia wymaga większości 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy liczby członków uprawnionych do głosowania.

2. Do zawiadomienia o terminie Walnego Zebrania Członków, którego przedmiotem mają być sprawy określone w ust. 1 należy załączyć projekty uchwał.

3. Uchwalenie Statutu lub jego zmiana oraz rozwiązywanie Towarzystwa mogą być przedmiotem obrad Walnego Zebrania Członków wyłącznie wtedy, gdy sprawy te zostały umieszczone w porządku obrad Walnego Zebrania Członków.

4. podejmując uchwałę o rozwiązaniu Towarzystwa Walne Zebranie Członków określa Sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenia majątku Towarzystwa.

5. W sprawach dotyczących rozwiązania i likwidacji Towarzystwa , nie uregulowanych w statucie , mają odpowiednie zastosowanie przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r. Prawo o stowarzyszeniach ( Dz. U. Nr 20 , poz. 104, z późniejszymi zmianami ).